~/.ssh/config 添加以下两行

1	HostkeyAlgorithms +ssh-rsa
2	PubkeyAcceptedKeyTypes +ssh-rsa
1Host *
2	AddKeysToAgent yes
3	UseKeychain yes
4	ServerAliveInterval 60
5	HostkeyAlgorithms +ssh-rsa
6	PubkeyAcceptedKeyTypes +ssh-rsa