macOS 13 Ventura SSH报错解决

~/.ssh/config 添加以下两行

  HostkeyAlgorithms +ssh-rsa
  PubkeyAcceptedKeyTypes +ssh-rsa
Host *
  AddKeysToAgent yes
  UseKeychain yes
  ServerAliveInterval 60
  HostkeyAlgorithms +ssh-rsa
  PubkeyAcceptedKeyTypes +ssh-rsa

添加新评论